Säännöt

ProUnionin toiminnan tarkoitus on

 • edistää jäsenten ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvonta
 • vahvistaa jäsenten hyvinvointia työelämässä ja yhteiskunnassa
 • edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta
 • kehittää ja valvoa jäsenten palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja
 • edistää ammatillista järjestäytymistä
 • vahvistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä toimintaa
 • tukea työttömiä jäseniä.

ProUnioni

 • solmii jäseniä koskevia virka- ja työehto- sekä muita sopimuksia
 • valvoo sopimusten ja työlainsäädännön noudattamista
 • valmistelee ja hoitaa jäseniä koskevaa neuvottelutoimintaa
 • edustaa jäseniään heitä yhteisesti koskevissa asioissa
 • toimii jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseksi
 • vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
 • tukee ja ohjaa jäsenten yhteistoimintaa
 • järjestää koulutus-, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia
 • harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
 • osallistuu tarvittavaan yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa
 • voi liittyä jäseneksi sellaiseen liittoon, keskusjärjestöön tai muuhun yhteisöön, johon kuuluminen on tarkoituksenmukaista ja palvelee jäsenten etuja
 • sekä pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tarkoituksensa.